Les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquest web seran incorporades en un fitxer de Erra Tecni-ram. Mitjançant la tramesa d’aquest formulari, el remitent dóna el seu consentiment, que podrà ser revocat en qualsevol moment, a Erra Tecni-ram per al tractament de les dades incloses les trameses de publicitat dels productes, ofertes i/o promocions que puguin ser del seu interès.

Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça electrònica a erra@erra.es

El remitent podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició enviant un escrit junt amb una fotocòpia del seu DNI a Erra Tecni-ram, Parc d’Activitats Econòmiques, c/ Mas de la Mora, 3, 08500 Vic (Barcelona), o a través del correu electrònic erra@erra.es. Donat cas que ens proporcioneu dades relatives a una altra persona física, haurà d’informar-lo dels continguts d’aquesta clàusula amb caràcter previ a la seva inclusió.